Oferta klient biznesowy

SAMOCHÓD / FLOTA

Kompleksowe ubezpieczenie pojazdu/grupy pojazdów to skuteczne zabezpieczenie Twojego kapitału  przed koniecznością finansowania  naprawy lub kupna pojazdu w wypadku jego utraty lub zniszczenia. Dodatkowo dzięki ubezpieczeniu Assistance będziesz mógł holować pojazd w razie awarii lub wypadku oraz otrzymać samochód zastępczy, aby bez przeszkód kontynuować pracę w terenie.


MAJĄTEK

Pakietowe ubezpieczenie firmy zabezpieczy Twoje środki trwałe, oraz ruchome składniki majątku przed zdarzeniami powodującymi ich  zniszczenie bądź utratę dzięki czemu zminimalizujesz straty w wypadku wystąpienia zdarzeń losowych lub kradzieży. Ubezpieczysz w szczególności: Budynki budowle lub lokale, środki obrotowe, maszyny i urządzenia, wartości pieniężne, szyby, elektronikę.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA PRZEDSIĘBIORSTWA

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstwa zabezpiecza Twoją firmę i jej pracowników przed roszczeniami osób trzecich w związku z wystąpieniem szkód w mieniu lub na osobie będących następstwem prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia oraz w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu.


GWARANCJE KONTRAKTOWE

Gwarancja zapłaty wadium, gwarancja należytego wykonania, gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek.

Podpisując kontrakt część wynagrodzenia  zatrzymuje zamawiający na poczet zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu oraz późniejszego usunięcia ewentualnych wad i usterek przez wykonawcę.  Przystępując do przetargu natomiast, oferent zobowiązany jest do  zapłaty wadium  na poczet zabezpieczenia dokonania wszystkich formalności w razie wygrania przetargu.

W ramach gwarancji  należytego wykonania umowy oraz właściwego usunięcia wad i usterek, jak i w ramach gwarancji zapłaty wadium ,to Ubezpieczyciel zobowiązuje się do dokonania zapłaty kwoty zabezpieczenia na rzecz zamawiającego w przypadku niewywiązania się z warunków zawartych w SIWZ, niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy lub w przypadku nie usunięcia wad i usterek.

Rozwiązanie to pozwala za stosunkowo niewielką cenę zatrzymać całość wynagrodzenia oraz kwoty wadium w portfelu, a to z pewnością poprawi płynność finansową przedsiębiorstwa.